Hiuksilla Hyvää ry:n yhdistyssäännöt

Alla olevat säännöt yhdistyksen hallitus hyväksynyt aloituskokouksessaan.

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Hiuksilla Hyvää ry.

 

2.  Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alueena on koko Suomi. Yhdistyksellä voi olla hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alueellisia alaosastoja, joita johtaa hallituksen nimittämä aluevastaava. Aluevastaavan tulee olla yhdistyksen jäsen, mutta hänen ei tarvitse olla hallituksen jäsen.

 

3. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen päätarkoituksena on harjoittaa hyväntekeväisyyttä. Yhdistyksen sivutarkoituksena on valvoa hiusalalla toimivien ammatinharjoittajien yhteisiä etuja, edistää alalla toimivien ammatinharjoittajien välistä yhteistyötä ja -toimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Lisäksi yhdistys haluaa vastustaa työpaikkakiusaamista sekä parantaa ammattikunnan imagoa suuren yleisön silmissä.

 

4. Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • tehdä hyväntekeväisyyttä kaikissa muodoissa
 • järjestää yleisötapahtumia, tilaisuuksia ja seminaareja
 • järjestää hyväntekeväisyystapahtumia eri kohderyhmille
 • järjestää hyväntekeväisyystapahtumia, joiden tuotto suunnataan hyväntekeväisyyteen
 • osallistua jonkin muun tahon järjestämään hyväntekeväisyystapahtumaan tai tilaisuuteen
 • ohjata yhdistyksen saamat lahjoitukset hyväntekeväisyyteen
 • tehdä yhteistyötä yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • osallistua työpaikkakiusaamista ehkäisevän toiminnan järjestämiseen
 • antaa lausuntoja ja julkilausumia työpaikkakiusaamiseen liittyen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • järjestää myyjäisiä ja huutokauppaa
 • ottaa vastaan julkisia ja muita avustuksia
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja perintöjä
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta sekä osakkeita ja kiinteistöjä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tehdä yhteistyötä yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat osallistua yhdistyksen toiminnan tukemiseen kahdella tavalla: suorien lahjoitusten kautta sekä tarjoamalla tuotteitaan, toimitilojaan tai palveluitaan yhdistyksen käyttöön.

 

5. Toiminnan rahoitus

Yhdistys perii jäsenmaksuja jäseniltään. Yhdistys saa myydä kannatustuotteita. Yhdistys on yleishyödyllinen ja sen toiminta on voittoa tavoittelematonta.

 

6. Jäsenet

Yhdistys on tarkoitettu hiusalan ammattilaisille sekä jollain tapaa alaan kytköksissä oleville ihmisille. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyys tulee voimaan jäsenen maksettua voimassa olevan vuotuisen jäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemusten perusteella. Hallituksella on oikeus olla hyväksymättä jäsenhakemusta ilman erillistä perustelua.

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet. Yhdistyksellä voi olla lisäksi kunniajäseniä.

Varsinainen jäsen
Yhdistys ottaa varsinaisia jäseniä hakemuksesta tai kutsumalla. Varsinaisen jäsenen velvollisuuksiin kuuluu maksaa jäsenmaksu ja olla vahingoittamatta huomattavasti yhdistystä. Yhdistys noudattaa jäsenvalinnassaan tasavertaisuusperiaatetta, kuitenkin yhdistyksen mainetta ja imagoa suojellen.

Kannatusjäsen
Yhdistykseen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yksityishenkilö, rekisteröity yhdistys ja yritys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäsen kannattaa yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole jäsenmaksua lukuun ottamatta velvoitteita, eikä vastuuta yhdistyksessä. Kannatusjäsen ei voi tulla valituksi hallitukseen eikä hänellä ole äänioikeutta. Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla summaltaan vapaaehtoinen jäsenmaksu, joka on kuitenkin vähintään jäsenmaksun suuruinen.

Kunniajäsen
Kunniajäsenet valitsee yhdistyksen hallitus. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

7. Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä myös, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotessa tai erotettaessa yhdistyksestä, maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

 

8. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksut peritään vuosittain tammi-helmikuun aikana.

 

9. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus laatii toimintamallit ja rungon yhdistyksen edustamista sekä medialausuntoja varten.

 

10. Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa yhdistystä, hoitaa sen asioita sekä vastaa yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämisestä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna yhdistyksen päätökset
 • valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 • valvoa yhdistyksen taloudenhoitoa
 • laatia kalenterivuosittain yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 • laatia kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus ja jättää ne toiminnantarkastajille/tilintarkastajille tarkistettavaksi ja sen jälkeen esittää tilinpäätösasiakirjat yhdistyksen kokoukselle
 • päättää yhdistyksen edustuksesta
 • päättää yhdistyksen irtaimen omaisuuden hankkimisesta, luovuttamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta
 • ylläpitää jäsenrekisteriä ja valvoa jäsenmaksujen suorittamista ajallaan
 • palkata yhdistyksen toimihenkilöt ja määritellä heidän tehtävänsä
 • nimittää aluevastaavat
 • valita yhdistyksen kokouksien sijaintipaikat

 

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

12. Tilikausi ja toiminnantarkastus/tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Poikkeuksena ensimmäinen toimintakausi, joka alkaa perustamispäivästä ja päättyy saman vuoden viimeiseen päivään. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

13. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni sekä jokainen jäsen voi edustaa maksimissaan kolmea muuta jäsentä valtakirjalla. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

14. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

15. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Share This